Ètica per a una societat en transformació


Tal com el Báb reclamava, els bahá’is avui dia consideren els ensenyaments del Báb pertinents per als anys que va durar la Seva dispensació, és a dir, el període que va des que el Báb va declarar la Seva missió el 1844 fins que Bahá’u’lláh va fer pública la Seva, el 1863. No obstant això, el que segueix vigent és l'esperit que va despertar, els estàndards ètics als quals animava a elevar-se i l'exemple de servei abnegat pel bé comú, de sacrifici pel futur de la humanitat, de puresa immaculada, de saviesa consumada, d'erudició insondable, de valentia lleonina, de determinació serena i de rectitud indestructible que els Seus seguidors van aconseguir encarnar mitjançant l'aplicació de la Seva visió i ensenyaments.

Quan es mira el món circumdant, ja sigui des d'una perspectiva global o nacional, s'observa una agitació sense precedents que sembla suggerir que la humanitat està deixant l'adolescència i avançant cap a la maduresa. La contradicció i el comportament ambivalent progressivament deixen de ser l'excepció i es converteixen en la norma: cada vegada es rebutja més el conflicte i la contesa i s'està menys disposat a naturalitzar-los, però el clima de crispació augmenta i alhora el to del debat públic s'acidifica; s'aspira a abandonar la sobirania nacional en nom del benestar global, però les relacions internacionals segueixen estant basades en l'interès nacional; es tolera menys la corrupció, però creixen els escàndols a tots els nivells; es dediquen ingents recursos per eradicar la pobresa, però es preserven a qualsevol preu posicions de privilegi que mantenen estructuralment aquesta pobresa; s’anhela una relació més harmoniosa amb el medi ambient, però es promouen polítiques econòmiques que el destrueixen; s'aspira a regenerar la vida harmoniosa de la comunitat, però es rebutgen les seves formes ancestrals opressives i es promou l’ individualisme; hi ha un clam generalitzat per la pau i l'altruisme, però no es confia en el potencial humà per aconseguir-los i es manté l'egoisme com a eix de les relacions.

Aquests antecedents mostren que sembla haver-se deslligat forces constructives i integradores, alhora que altres forces desintegradores, que propulsen la humanitat cap a un nou estadi d'evolució social marcat per nous principis, enfocaments i conceptes que guiïn tant el comportament individual com la vida col·lectiva. La visió i motivació necessàries per emprendre amb èxit aquesta tasca amb la qual la humanitat porta bregant més d'un segle semblen no fluir dels mètodes que s'han estat utilitzant. És aquí on la religió històricament ha jugat un paper únic i els ensenyaments del Báb, juntament amb l'exemple ofert pels Seus seguidors i la Seva culminació en la Revelació profusa de Bahá’u’lláh poden suposar un punt d'inflexió en la història.


Alguns individus inspirats pel Báb

Mullá Husayn, per exemple, un estudiant de teologia, físicament fràgil, abstret en els seus estudis fins a trobar-se amb el Báb amb tota la Seva esplendor, va aconseguir superar totes les seves deficiències i va realitzar grans gestes, abandonant els seus desitjos i aspiracions només pel fervor que sentia pel seu Mestre i pel desig de contribuir al fet que les noves generacions poguessin heretar un món lliure de guerres, de misèries i argúcies.

Tahereh, una jove considerada l'essència de la puresa per alguns, va trencar els estereotips i motlles de la seva època per reivindicar a l'Iran la preeminència de la dona en la construcció d'una societat de pau que pogués canalitzar el millor d'ambdós gèneres. L'emancipació i l'empoderament femení modern començaven amb ella.

Vahid, un aristòcrata de la cort del Rei, objecte de tota mena de reconeixements per l'erudició sense comparació que posseïa i assotat per l'orgull que de vegades es filtra amb el coneixement adquirit i la reverència aliena, en entrar en contacte amb el Báb es transformà de manera que expliquen que es va convertir en l'essència de la humilitat, que va renunciar a tots els seus privilegis cortesans i que va lliurar la seva vida a la promoció d'aquest nou missatge només per amor a Déu i a la humanitat.

Són molts els noms d'homes i dones que, igual que els anteriors, en la meitat del segle XIX i galvanitzats pels ensenyaments del Báb, van lliurar les seves vides, van patir martiri i graviten en l'esfera dels herois que necessita la generació present per complir el desafiament més urgent i meravellós que l'espècie humana ha tingut mai davant seu: establir la pau i justícia en el món, construir una civilització global, harmonitzar el que és nacional i l'internacional, en definitiva -i utilitzant el llenguatge religiós que cala en el profund i evoca possibilitats inimaginables d'una altra manera -, fondre els ordres divins i mundans i establir el llargament esperat «Regne de Déu a la Terra».

Explora sobre el Báb

Els bahá'ís d'Espanya

El bicentenari del Báb (1819 - 2019)


L'octubre de 2019 el món sencer celebra el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es va remuntar sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen els seguidors de Bahá’u’lláh acolliran milions d'amics i d'organitzacions en una abraçada festiva.

Bahá'ís de la teva localitat Expressions artístiques sobre el Báb

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.